Tietosuojaseloste

RT-Kiekko r.y. kunnioittaa jäsentensä ja kävijöidensä yksityisyyttä ja pyrkii aina suojaamaan henkilötietoja parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhdistys pyrkii kaikessa toiminnassaan varmistamaan, että henkilötietoja käsitellään varmimmalla mahdollisella tavalla yhdistyksen sisällä. Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, millaisia tietoja kerätään ja miten tietoja käytetään.

Yhdistystoimintaa sääntelee yhdistyslaki (503/1989). Henkilötietolaki on henkilötietojen käsittelyn yleislaki ja sen säännökset tulevat sovellettavaksi täydentävästi yhdistystoiminnassa käsiteltäviin henkilötietoihin ja niistä muodostuviin henkilörekistereihin.

Yhdistyslain 11§ mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa. Jäsenluettelon samoin kuin yhdistyksen muidenkin henkilörekisterien pitämiseen sovelletaan myös henkilötietolain säännöksiä. Jäsenluetteloon merkitään vain jäsenen nimi ja kotipaikka. Nämä tiedot muodostavat sen varsinaisen jäsenluettelon, johon kaikilla yhdistyksen jäsenillä on yhdistyslain 2§ mukaan oikeus tutustua.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat yhdistyslain jäsen- tai sopimussuhde tai rekisteröidyn antama suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

1. REKISTERINPITÄJÄ

RT-Kiekko r.y. (tai ”yhdistys”)

Y-tunnus: 1066895-2
sähköposti: info@rt-kiekko.fi

2. REKISTERIN NIMI

RT-Kiekko r.y.:n  jäsenrekisteri.

3. RT-KIEKKO R.Y:N KÄSITTELEMÄT HENKILÖTIEDOT

RT-Kiekko r.y pitää tarkoituksestaan ja toiminnastaan johtuen jäsenrekisterin ohella myös vapaaehtois- ja postitusrekisteriä. Henkilötietojen kerääminen perustuu yhdistyksen toiminnalliseen tarpeeseen ja on perusteltua RT-Kiekko r.y:n toiminnan kannalta.

RT-Kiekko r.y. ei kerää tarpeettomia tietoja. Yhdistys huolehtii keräämiensä henkilötietojen oikeellisuudesta keräämällä tiedot aina vain henkilöiltä itseltään. Rekisteröidyt ovat velvoitettuja ilmoittamaan mahdolliset muutokset yhdistykselle.

Tiedot, joita yhdistyksessä käsitellään ovat nimi, kotiosoite, postinumero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi sekä sukupuoli. Yhdistys ei kerää muita tietoja (esim. henkilötunnuksia).

4. KERÄTTYJEN HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Tietoja voidaan käyttää laskutukseen ja yhdistyksen jäsenten koolle kutsumiseen. Tietoja ei käytetä markkinointimateriaalin lähettämiseen. Yhdistys ei myöskään ole yhteydessä jäseniinsä puhelimitse muuta kuin erikseen sovittaessa.

Yhdistys ei luovuta keräämiään tietoja muille toimijoille, vaan ne on kerätty ainoastaan omaa toimintaa varten. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näin vaadittaessa tai laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

5. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Rekisteröityjen tietojen huolellinen suojaaminen on RT-Kiekko r.y:lle erittäin tärkeää. Tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään, jota suojaavat palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ratkaisut. Vain määritetyillä yhdistyksen palveluksessa olevilla henkilöillä on pääsy rekisterin tietoihin. Kaikkia, jotka käyttävät rekisterin tietoja, koskee salassapitovelvollisuus.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja pidetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä, että tässä selosteessa määritelty käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain määräämän velvoitteen mukaisesti yhdistys voi joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla. Tiedot viedään rekisteriin siinä muodossa, missä rekisteröitävä on antanut ne ja rekisterin pitäjä päivittää tietoja rekisteröidyn tekemän pyynnön perusteella.

7. HENKILÖTIETOJEN TARKASTAMINEN, PÄIVITYS JA KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu RT-Kiekko r.y:n ylläpitämään rekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että yhdistys on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että yhdistyksellä ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja. Vastustamisoikeus ei koske sellaista tietojen käsittelyä, johon laki velvoittaa yhdistystä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojen poistamista yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä yhdistykselle tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Yhdistys vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa viranomaiselle, mikäli yhdistys ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä.

8. EVÄSTEET

RT-Kiekko r.y ei käytä verkkosivuillaan evästeitä.

9. LINKIT

Verkkosivusto www.rt-kiekko.fi voi sisältää linkkejä muihin verkko-osoitteisiin. Tämä tietosuojaseloste koskee vain www.rt-kiekko.fi -verkkosivustoa.

RT-Kiekko r.y ei vastaa siitä, miten muut verkkopalvelut käsittelevät henkilötietoja.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

RT-Kiekko r.y kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Tämän tietosuojaselosteen sisältöön kannattaa tutustua säännöllisesti.